De Gulden Stroom

Huisreglement

Huisreglement

Dit reglement is van toepassing op Strandappartementen De Gulden Stroom te Vlissingen en bestemd voor gebruikers, huurders en daaronder te verstaan ook de medebewoners van de appartementen (hierna te noemen bewoner) en in het algemeen voor alle bezoekers van het complex.

1. Afspraken die afwijken van de bepalingen van dit reglement zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen bewoner en beheerder/verhuurder zijn vastgelegd.

2. Het verkeerd opgeven van naam en/of adres en/of andere van belang zijnde gegevens, voor zover dit nadelige consequenties voor Strandappartementen De Gulden Stroom heeft, dat Strandappartementen De Gulden Stroom de overeenkomst niet zou hebben gesloten indien hij op de hoogte was van de juiste gegevens, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de huur/verhuurovereenkomst of reservering.
Hetgeen kan leiden tot verwijdering uit de accommodatie.

3. De leeftijd van de bewoner die als hoofdpersoon staat genoemd op het reserveringsbewijs, dient minimaal 21 jaar te zijn.
De bewoners van appartementen dienen zich bij aankomst en vertrek te houden aan de aangegeven tijden. Bij afwijking hiervan door de bewoner kan beheerder/verhuurder hieraan extra financiële consequenties verbinden.

4. In de appartementen en overigens op alle brandgevaarlijke plaatsen is het niet toegestaan te roken. Tevens is het niet toegestaan om te roken in de appartementen. Het stoken van (open) vuur, inclusief het gebruik van een barbecue is niet toegestaan.

5. Bewoners, medebewoners en in het algemeen alle bezoekers van het complex zijn gehouden zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan beheerder/verhuurder en/of andere bewoners en/of bezoekers redelijkerwijs aanstoot of overlast kan geven. Onder bezoekers worden verstaan al diegenen die gedurende één etmaal tussen 08.00 en 23.00 uur als dagrecreant het complex betreden. Buiten deze tijden mogen er, behoudens schriftelijke toestemming van de beheerder/verhuurder, geen bezoekers in het complex aanwezig zijn. Na 23.00 uur dient het stil te zijn in de openbare ruimtes van het complex.

6. Alle voertuigen, zowel gemotoriseerd als niet gemotoriseerd, mogen in de parkeerkelder van het complex alleen op de daarvoor bestemde verharde wegen rijden en wel niet sneller dan 5 km per uur. Bromfietsen, rijwielen met hulpmotoren e.d. mogen niet in de parkeerkelder komen of zijn, anders dan met buitenwerking gestelde motoren. Motorvoertuigen dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen te worden geparkeerd. Reparaties aan motorvoertuigen mogen niet in de parkeergarage worden verricht.
Voertuigen mogen alleen gewassen worden op de daarvoor bestemde wasplaats, voor zover beschikbaar.

7. Honden (en/of daarmee gelijk te stellen huisdieren) zijn niet toegestaan in het appartement.
Bezoekers mogen géén huisdier in het complex meebrengen.

8. Het is de bewoner niet toegestaan in het gebouw dieren te houden die last of ongerief veroorzaken; hetzelfde geldt voor motoren, werktuigen, gereedschappen of dergelijke, welke naar de mening van de beheerder/verhuurder of diens vervanger overlast kunnen veroorzaken. 

9. Radiotoestellen of andere geluidsproducerende apparaten dienen zodanig gebruikt te worden dat het geluid buiten het gehuurde appartement niet hoorbaar is.
Badlakens, tafelkleden o.i.d. dienen niet vanaf het balkon uitgeklopt te worden. Uiteraard verzoeken wij u ook vriendelijk om geen sigarettenafval e.d. naar beneden te gooien.

10. Bewoner, mede bewoners, en bezoekers zijn gehouden alle aanwijzingen en voorschriften gegeven door of vanwege beheerder/verhuurder overeenkomstig de bedoeling van dit reglement zulks ter uitsluitende beoordeling van beheerder/verhuurder stipt na te komen.

11. Bewoner is verplicht het gehuurde en de onmiddellijke omgeving daarvan te houden in nette en ordelijke staat; bewoner dient te voorkomen dat vuilnis of afval op het gehuurde of in de omtrek daarvan aanwezig is; bewoner is gehouden voor het deponeren van afval en vuilnis uitsluitend gebruik te maken van de door de beheerder ter beschikking gestelde containers, of daaraan gelijk te stellen voorziening.

12. De hoofdbewoner op wiens naam het appartement staat, de medebewoners en de bezoekers zijn allen aansprakelijk voor alle schade, die door hen aan personen en/of eigendommen van Strandappartementen De Gulden Stroom, of aan personen en/of eigendommen van degene welke Strandappartementen De Gulden Stroom vertegenwoordigd, is veroorzaakt. De veroorzaakte schade dient bij de receptie van het complex direct betaald te worden. Indien directe betaling niet mogelijk is, dan is bewoner, medebewoner, bezoeker hetgeen hij als vergoeding aan Strandappartementen De Gulden Stroom schuldig wordt, verplicht op de eerste daartoe strekkende eenvoudige schriftelijke aanschrijving van Strandappartementen De Gulden Stroom over te maken.

13. Beheerder/verhuurder heeft altijd het recht de vakantieappartementen te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder dat de bewoner daardoor recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen huur sommen. Tevens heeft beheerder/verhuurder altijd het recht gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat bewoner/bezoeker gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huur sommen. Beheerder/verhuurder behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de outillage van het, in de
werkzaamheden van zijn personeel, en de aan bewoner/bezoeker te verlenen diensten alsmede in de door zijn berekende prijzen en de reeds gemaakte of gepubliceerde plannen, waarbij de contractant het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, indien en voor zover Strandappartementen De Gulden Stroom door het aanbrengen van wijzigingen zijn verplichtingen op basis van de overeenkomst op een wezenlijk punt niet nakomt

14. Strandappartementen De Gulden Stroom is, behalve in geval van grove schuld of opzet aan zijn zijde, niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen/bezittingen van bewoners/ medebewoners/bezoekers, noch voor verlies of diefstal van de betreffende eigendommen / bezittingen. Ook is Strandappartementen De Gulden Stroom niet aansprakelijk voor enig letsel veroorzaakt aan personen gedurende een verblijf in het complex, behalve in het geval van grove schuld of opzet aan de zijde van Strandappartementen De Gulden Stroom.

15. Beheerder/verhuurder en/of de met het toezicht op de nakoming van dit reglement belaste persoon/personen is/zijn gerechtigd - al dan niet na voorafgaande waarschuwing -hoofdbewoner en zijn medebewoners indien die enige bepaling van dit reglement niet nakomt/nakomen of overtreedt/overtreden uit het complex te (doen) verwijderen en verdere toegang te ontzeggen, zonder gehouden te zijn tot gehele/gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huur sommen.